روز بزرگداشت فردوسی

در ایران روز 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده است. هر سال در این روز آیین های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه در دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی برگزار می شود.

بیشتر بخوانید
18
اشتراک‌گذاری

من به محیط زیست رأی می دهم

این روزها شرایط ناگوار و نابسامان محیط زیست در ابعاد جهانی به عنوان یک دغدغه اصلی در بین عمده ملت ها و دولت ها مطرح است.

بیشتر بخوانید
13
اشتراک‌گذاری

روز زمین پاک به روایت ایرانی

برای زدودن پلشتی ها از طبیعت ایران باید در هر سال حداقل 365 روز «دوم اردیبهشت» داشته باشیم. 365 روز زمین پاک. 365 روز هوای پاک.

بیشتر بخوانید
13
اشتراک‌گذاری

«روز زمین» و سواد محیط زیستی شهروندان

چرا در سالی که شعار جهانی روز زمین، افزایش سواد محیط زیستی است، یکی از بی عمل ترین نهادها باید آموزش و پرورش باشد؟

بیشتر بخوانید
6
اشتراک‌گذاری