صفات نیک یا عیوب

انسان ها  به شیوه هندیان بر سطح زمین راه  می روند. با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت.
در سبد جلو صفات نیک خود را می  گذاریم. در سبد پشتی عیب های خود را نگه می داریم. به همین دلیل در طول روزهای زندگی خود چشمان خود را بر صفات نیک خود می دوزیم و فشارها را در سینه مان حبس می کنیم. در همین زمان بیرحمانه در پشت سر همسفرمان که پیش روی ما حرکت می کند تمامی عیوب او را می بینیم. بدین گونه است که در باره خود بهتر از او داوری می کنیم بی آنکه بدانیم کسی که پشت سر ما راه می رود به ما با همین شیوه می اندیشد.

پائولو کوئیلو

0
اشتراک‌گذاری

ارسال پاسخ