سرخپوست ها و احترام به طبیعت

توسط

تمدن ها در بستر روابط با همدیگر و تعامل با سایر تمدن ها  رشد و شکوفا می شوند لذا شناخت روابط اجتماعی سایر تمدن ها و گروه ها می تواند ما را در عرصه رفتار شهروندگونه تر کمک بکند. از این رو به گوشه ای از اعتقادات سرخپوست ها در ارتباط با طبیعت اشاره می شود که امید است خوب ها را بگیریم و بدها را دور بیندازیم.

متن زیر گوشه ای از اعتقادات زیبای سرخپوستان است که می تواند درس هایی برای همه ما در پی داشته باشد.

سرخپوست ها و احترام به طبیعت
سرخپوست ها و احترام به طبیعت

بخشى از ادراکات سرخ پوستان در مورد طبیعت و هستى:

1. ما جزئى از طبیعت هستیم نه رئیس آن.

2. ما هیچگاه گیاهى را با ریشه از خاک نمى کنیم.

3. ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمى کنیم.

4. ما در فصل بهار، آرام روى زمین قدم بر مى داریم چون مادر طبیعت باردار است.

5. ما هرگز به درختان آسیب نمى رسانیم، ما فقط درختان پیر و خشک را قطع مى کنیم و قبل از قطع کردن براى آرامش روحش دعا مى کنیم.

6. حتى حیواناتى که براى مایحتاج غذایى در حد نیاز از آن ها استفاده مى کنیم را نیز با اجازه و دعا براى آرامش روحش او را از چرخه هستى جدا می کنیم.

ادراکات سرخ پوستان در مورد طبیعت و هستى بسیار زیباست.
ادراکات سرخ پوستان در مورد طبیعت و هستى بسیار زیباست.

7. به اندازه ى مصرف مان درخت مى بریم و گوشت تهیه مى کنیم.

8. هرگز هیزم ها را اسراف نمى کنیم.

9. اگر حتى یک درخت جوان و سرسبز را قطع کنیم، همه ى درختان دیگر جنگل، اشک مى ریزند، اشک آنها در دل ما نفوذ می کند و وجودمان را مجروح می کند و قلب مان آرام آرام تاریک می شود.

10. خاک مادر ما و آسمان پدر ماست.

11. باران عاشقانه ترین سرود هستی است.

12. طبیعت روح دارد و مهربانی را می فهمد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید