تاثیر وزش باد بر کوهنوردان

توسط

وزش بادها از عوامل تشدید کننده سرما و سرمازدگی هستند و با کاهش دما مقدار زیادی از دمای بدن را هدر می دهند، پس دشمن شماره یک کوهنوردان در کوهنوردی «وزش بادها» هستند.

باد، به جریان هوا گفته می شود، به طور کلی تر، به حرکت گاز در اتمسفر باد گفته می شود؛ به طور ساده تر، باد از طریق گرم شدنِ نابرابر سطح زمین در اثر تابش خورشید پدید می آید. بادها عموما بر اساس درجه قدرت شان، سرعت، نوع نیرویی که موجب به وجود آوردن شان است و محل جغرافیایی که رخ می دهند یا اثر می گذارند دسته بندی می شوند. باد یک کمیت بُرداری است، دارای دو مشخصهٔ سَمت و سرعت. سمت و سرعت یا از طریق مشاهده یا با استفاده از ابزارهای ویژه اندازه گیری می شوند.

عناصری که بر وضعیت هوا تأثیر می گذارند عبارتند از:

۱. دما
۲. رطوبت
۳. دید افقی (مه و غیره)
۴. ابرها و وضعیت آسمان
۵. نوع و مقدار بارندگی
۶. فشار هوا
۷. وزش باد و سرمازدگی

دو عنصر ابرها و جهت بادها از همه مهم تر هستند عناصر جوی را نباید جدای از هم بررسی کرد، کاملا با یکدیگر در ارتباط هستند. دمای هوا مهم ترین عاملی است که تغییر آن در سایر عناصر تأثیر می گذارد.

تغییر وضعیت هوا، تغییر دما باعث تغییر رطوبت و در نتیجه تشکیل مه یا ابر و بارندگی می شود.

اگر بخشی از هوا نسبت به هوای اطراف خود گرم تر شود منبسط و چگالی آن کاهش می یابد و میل به صعود پیدا می کند. و چون هوای سرد اطراف نسبت به هوای گرم شده سنگین تر است و فشار آن نسبت به هوای گرم بیشتر است در چنین شرایطی که فشار در یک نقطه از جو زیاد و در نقطه دیگری کم است، جریان هوای به نام باد از نقطه ای که فشار زیاد است به نقطه ای که فشار کم است برقرار می شود.

وزش باد علاوه بر سرد کنندگی می تواند نیرویی ایجاد کند که تعادل هر کوهنورد را بر هم بزند. وزش بادی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت نیرویی برابر با 23 کیلومتر بر یک شخص ایستاده اعمال می کند که راه آن نه ایستادن است، دولا شوید و یا چهاردست و پا راه بروید و یا به همدیگر متصل بشوید.

زمانی که هوا صاف و آرام است بدن تا 35 درجه را تحمل می کند، اما هنگامی که باد با سرعت 5 متر در ثانیه می وزد تحمل 20 درجه هم غیرقابل تحمل است.

– وقتی هوا آرام است، دود حاصل از دورکش ها به آرامی بالا می رود.

– وقتی باد با سرعت 5 متر در ثانیه می وزد، دود دودکش ها را با خود می برد.

– وقتی باد با سرعت 6 تا 8 متر در ثانیه می وزد، پودر برف ها را به هوا بلند می کند.

– وقتی باد با سرعت 10 متر در ثانیه می وزد، شاخه های کوچک درختان را به هوا بلند می کند.

– وقتی باد با سرعت 15 متر در ثانیه می وزد، تمام درخت را به تکان و حرکت را می دارد.

– وقتی باد با سرعت 20 متر در ثانیه می وزد، شاخه های بزرگ درختان را می شکند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید