ساختار گردشگری استرالیا چگونه است؟

توسط

برنامه توسعه گردشگری استرالیا، یک برنامه شدیدا رقابتی و اعطای مشوق های مالی آن بر مبنای شایستگی است.

وزارتخانه منابع، انرژی و گردشگری دولت استرالیا بر آن شده است تا سهم اقتصادی گردشگری در اقتصاد استرالیا را افزایش و این صنعت را به گونه ای توسعه دهد تا اصول زیست محیطی و توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد. این وزارتخانه خط مشی گردشگری را به دولت پیشنهاد می کند که در صورت تصویب به عنوان خط مشی گردشگری ملی به کار گرفته می شود. خط مشی پیشنهادی دربردارنده طیف وسیعی از موضوعات از قبیل گسترش روابط گردشگری چندجانبه و دوجانبه با دیگر کشورها، فرآیند صدور ویزا، حمل و نقل، گردشگری پایدار، توسعه گردشگری بومی، کیفیت گردشگری و توسعه صنعت گردشگری است.

همچنین دولت استرالیا در حال تدوین استراتژی بلندمدت گردشگری ملی است تا بتواند منافع اقتصادی صنعت گردشگری را به حداکثر برساند. در سال 2004، دولت استرالیا چهار نهاد زیر را با هم ترکیب و اداره گردشگری استرالیا را تاسیس کرد:

  • کمیسیون گردشگری استرالیا که وظیفه اش بازاریابی گردشگری در عرصه بین المللی بود.
  • سازمان سی استرالیا که وظیفه اش بازاریابی گردشگری داخلی بود.
  • اداره تحقیقات گردشگری که وظیفه پژوهش و آمار گردشگری را به عهده داشت.
  • شورای بین المللی گردشگری که وظیفه پیش بینی بازار گردشگری را به عهده داشت.

اداره گردشگری استرالیا مسوولیت توسعه بازار، بازاریابی گردشگری داخلی و بین المللی، توسعه گردشگری کسب وکار و رویدادها، فعالیت های پژوهشی و گردشگری و پیش بینی روند بازار گردشگری را به عهده دارد. دولت های ایالتی و منطقه ای استرالیا نیز گردشگری را در ساختار اداری خود لحاظ کرده اند. وظایف این دولت ها هم شامل فعالیت های ترفیعی داخلی و بین المللی می شود و هم فعالیت های توسعه ای صنعت گردشگری را دربرمی گیرد. شورای وزرای گردشگری، زمینه ای را برای مشورت وزرای گردشگری دولت با یکدیگر در سطوح ملی، ایالتی و محلی و هماهنگی هر چه بهتر آنها برای اجرای خط مشی گردشگری ملی فراهم می آورد. در کنار اداره گردشگری استرالیا، دولت خود به صورت مستقل اعتبارات موردنیاز برخی برنامه ها و فعالیت ها را تامین می کند که نمونه هایی از آن به شرح زیر است:

– در فاصله سال های 2004 تا 2008، دولت استرالیا 5/ 3 میلیون دلار استرالیا به برنامه توسعه گردشگری استرالیا تخصیص داد تا تنوع محصولات و خدمات گردشگری خود را افزایش دهد. تا به امروز، بیش از 180 پروژه گردشگری در سراسر استرالیا حمایت شده است.

– در سال 2006، دولت استرالیا 9/ 3 میلیون دلار استرالیا برای تقویت اجرای «طرح مقصد تایید شده توسط چین» تخصیص داد.

– به دنبال کاهش ظرفیت خطوط هوایی منطقه کویینزلند شمالی، دولت 4 میلیون دلار استرالیا برای کمک به این منطقه تخصیص داد. 2 میلیون دلار از این مبلغ صرف فعالیت های بازاریابی و 2 میلیون دلار برای تقویت بخش عرضه صنعت گردشگری منظور شد.

استراتژی بلندمدت

در همین حال، دولت استرالیا استراتژی بلندمدت گردشگری ملی را تدوین و چشم انداز بلندمدت صنعت گردشگری را ترسیم و برنامه عملیاتی تحقق آن را برای دولت های متوالی مشخص کرده است. هدف اصلی این سیاست به حداکثر رساندن منافع اقتصادی صنعت گردشگری در اقتصاد استرالیا است. این استراتژی به تقویت بخش عرضه، مثل سرمایه گذاری و زیرساخت، تحقیق، مهارت و نیروی انسانی و کیفیت می پردازد تا بهره وری را افزایش دهد. ذی نفعان که شامل صنعت، دولت های ایالتی و منطقه ای و دوایر و سازمان های گردشگری هستند، در توسعه استراتژی، همفکری و مشورت کرده اند.

ارزیابی برنامه توسعه گردشگری استرالیا

برنامه توسعه گردشگری استرالیا، یک برنامه شدیدا رقابتی و اعطای مشوق های مالی آن بر مبنای شایستگی است. هدف این برنامه کمک به بخش خصوصی برای افزایش رقابت پذیری استرالیا به عنوان یک مقصد گردشگری عنوان می شود. ارزیابی این برنامه اطلاعات ارزشمندی را در طراحی برنامه های آینده گردشگری در اختیار خط مشی گذاران گردشگری قرار می دهد. برخی از مواردی که در ارزیابی مورد توجه قرار می گیرند، عبارت است از مشاوره با دولت های محلی و سازمان های مرتبط با گردشگری؛ بررسی میزان اثربخشی کمک های مالی دولت به دریافت کنندگان (پیمایش پروژه های موفق، ناموفق و دلایل آنها) و مصاحبه با متقاضیان بسیار شایسته ای که به خاطر محدودیت های بودجه ای موفق به دریافت کمک های مالی نشده اند.

از سوی دیگر برنامه توسعه گردشگری استرالیا با اهدافی نظیر توجه بیشتر به نوآوری و کیفیت؛ حصول اطمینان از اینکه تامین مالی پروژه ها به تحقق دستاوردهای راهبردی صنعت گردشگری کمک می کند و براساس این برنامه، بتوان طیف وسیعی از صنعت گردشگری را حمایت کرد، بازبینی شده است. همچنین دولت استرالیا در حال اجرای چارچوب اعتبارگذاری گردشگری ملی است و در تلاش است تا چندین روش موجود اعتبارگذاری در بخش های دولتی و خصوصی را زیر یک چتر جمع کند.

نویسندگان: حمید ضرغام بروجنی/ علی اصغر شالبافیان
منبع: کتاب سیاست های گردشگری کشورها(مطالعه تطبیقی)

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید