کلیدهای میانبر در ورد

توسط

نرم افزار ورد یکی از نرم افزارهای پرکاربرد مجموعه آفیس شرکت ویندوز است، در این مطلب به کلیدهای میانبر ورد می پردازم.

کلیدهای Alt + Shift: جهت فارسی یا لاتین نمودن صفحه کلید مورد استفاده قرار می گیرد.
کلیدهای حرف + Shift: جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ استفاده می شود.
کلید Shift + Right: در این حالت اگر Shift را پایین نگه داشته و کلید Right را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت راست مکان نما انتخاب می شود.
کلید Shift + Left: در این حالت اگر Shift را پایین نگه داشته و کلید Left را فشار دهید در هر بار فشار یک حرف از سمت چپ مکان نما انتخاب می شود.
کلیدهای Shift + Up: در این حالت اگر Shift را پایین نگه داشته و کلید Up را فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت راست مکان نما هستند و همچنین کلماتی که از سطر بالا انتخاب می شوند اگر مکان نما در اول سطر باشد سطر بالا انتخاب می شود.
کلیدهای Shift + Down: در این حالت اگر Shift را پایین نگه داشته و کلید Down را فشار دهید کل کلماتی از آن سطر که سمت چپ مکان نما هستند و همچنین کلماتی که از سطر پایین انتخاب می شوند اگر مکان نما در اخر سطر باشد سطر پایین انتخاب می شود.

کلید Ctrl + Shift + Left: کلمه سمت چپ مکان نما را انتخاب می کند.
کلید Ctrl + Shift + Right: کلمه سمت راست مکان نما را انتخاب می کند.
کلیدهای Ctrl + A: برای انتخاب کل سند انتخاب میشود.
کلیدهای Ctrl + C: برای کپی کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد.
کلیدهای Ctrl + X: برای کات کردن قسمت انتخاب شده از متن مورد استفاده قرار می گیرد.
کلیدهای Ctrl + V: برای قرار دادن قسمت کپی یا کات شده در محل دلخواه مورد استفاده قرار می گیرد.
کلیدهای Ctrl + Home: مکان نما را به اول متن منتقل می کند.
کلیدهای Ctrl + End: مکان نما را به آخر متن منتقل می کند.
کلید Home: مکان نما را به اول سطر جاری منتقل می کند.
کلید End: مکان نما را به اخر سطر جاری منتقل می کند.
کلیدهای Ctrl + Page up: مکان نما را به یک صفحه قبل منتقل میکند.
کلیدهای Ctrl + Page Down: مکان نما را به یک صفحه بعد منتقل می کند.
کلیدهای Ctrl + Left: مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت چپ منتقل می کند.
کلیدهای Ctrl + Right: مکان نما را به اندازه یک کلمه به سمت راست منتقل می کند.

کلید f8: با یکبار فشار دادن این کلید، حرکت مکان نما باعث انتخاب متن می شود.
دوبار کلید f8: با دوبار فشار دادن این کلید، کلمه راست مکان نما انتخاب می شود.
سه بار کلید f8: با سه بار فشار دادن این کلید، زمانی که مکان نما روی پاراگراف باشد کل پاراگراف انتخاب می شود.
چهار بار کلید f8: با چهار بار فشار دادن این کلید، کل سند انتخاب می شود.
کلید های Ctrl + F3: جهت چند برش همزمان به کار می رود، بطوریکه اگر پس از انتخاب قسمت مورد نظر ازمتن Ctrl + F3 را فشار دهید آن قسمت از متن داخل حافظه ذخیره می شود. می توانید این کار را مجددا ادامه دهید و چند قسمت را برش داده و همزمان در حافظه نگهداری کنید نهایتا به وسیله کلیدهای معرفی شده در بند 26 در محل مناسب قرار دهید.
کلیدهای Ctrl + Shift + F3: پس از قرار دادن قسمت های متن در حافظه (به روش اشاره شده در بند 25 جهت فراخوانی همزمان در محل مورد نظر از این کلیدها استفاده می شود.
کلید Tab: برای ایجاد تورفتگی در سطر اول پاراگراف بکار می رود.
کلیدهای Ctrl + T: برای ایجاد تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود بطوری که باید سطرها را انتخاب و با این کلیدها ایجاد تورفتگی کنید.
کلید Back Space: برای حذف تورفتگی سطر اول پاراگراف است.
کلیدهای Ctrl + Shift+ T: برای حذف تورفتگی در سطرهای دیگر پاراگراف استفاده می شود.
کلیدهای Ctrl +O: برای Open سند است.
کلیدهای Ctrl + S: برای Save سند است.
کلیدهای Ctrl + N: برای ایجاد سند جدید است.
کلیدهای Ctrl + P: برای چاپ سند است.
کلیدهای Ctrl + Z: برای Undo است.
کلیدهای Ctrl + Y: برای Redo است.
کلیدهای Ctrl + *: برای Show/Hide است.
کلیدهای Ctrl + F: برای Find است.
کلیدهای Ctrl + H: برای Replace است.
کلیدهای Ctrl + G: برای Go To است.
کلیدهای Ctrl + D: برای ظاهر کردن پنجرهFont است.
کلیدهای Ctrl + Shift + F: برای انتخاب Font است.
کلیدهای Ctrl + B: برای حالت Bold است.
کلیدهای Ctrl + I: برای حالت Italic است.
کلیدهای Ctrl + U: برای حالت Under Lineاست.
کلیدهای Ctrl + F4: برای Close کردن سند است.
کلیدهای Ctrl + (+): برای حالت Subscript است.
کلیدهای Ctrl + Shift + (+): برای حالت Superscript است.
کلیدهای Ctrl + L: برای هم ترازی چپ است.
کلیدهای Ctrl + E: برای هم ترازی از وسط است.
کلیدهای Ctrl + E: برای هم ترازی راست است.
کلیدهای Alt + Shift + D: برای درج تاریخ است.
کلیدهای Alt + Shift + T: برای درج ساعت است.
کلیدهای Ctrl + F2: برای پیش نمایش چاپ است.
کلیدهای Ctrl + Alt + F: جهت درج پاورقی است.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید