صعود قلم همایش کوهنویسان سراسر کشور

توسط

هفدهمین همایش «صعود قلم» به میزبانی کوهنویسان شهرستان بابل در تاریخ هجدهم و نوزدهم خرداد 1401 برگزار خواهد شد.

صعود قلم همایش سالیانه کوهنویسان است که به منظور دیدار وبلاگ نویسان در محیط حقیقی، تبادل افکار و ارائه ایده های نو در برخورد با مطالب کوه و کوهنوردی و هدف گذاری نوشتاری در وبلاگ های مربوطه، مطابق با مفاد پیمان نامه «صعود قلم» است.

تاریخچه برگزاری همایش «صعود قلم»

1385 – همایش اول : قله توچال تهران
1385 – همایش دوم : دریاچه گهر لرستان
1386 – همایش سوم: قله دماوند آمل
1388 – همایش چهارم: قله بینالود مشهد
1389 – همایش پنجم: قله مهرچال تهران
1390 – همایش ششم: قله یخچال همدان
1391 – همایش هفتم: جنگل و آبشار خرپاپ پیرانشهر
1392 – همایش هشتم: قله قلعه موران
1393 – همایش نهم: قله سبلان
1394 – همایش دهم: کویر همت آباد
1395 – همایش یازدهم: آبگرم خلیل آباد
1396 – همایش دوازدهم: پیمایش جنگل ابر شاهرود
1397 – همایش سیزدهم: قله شاهوار
1398 – همایش چهاردهم: قله هریاس تهران
1399 – همایش پانزدهم: صعود سراسری قلم به صورت غیرمتمرکز در تمام کشور
1400 – همایش شانزدهم: قله برف انبار قم
1401 – همایش هفدهم: قله امامزاده قاسم

پیمان نامه صعود قلم

فصل اول: کلیات

تعاریف:

 1. کوهنویس: طبیعتگرد، کوهرو و کوهنورد وبلاگنویسی که موضوع وبلاگش در حوزه یکی از ورزش های مرتبط با طبیعت و کوهستان باشد.
 2. بازرسین: 3 نفر از کوهنویسان که بر روند اجرای انتخابات هیئت اجرایی نظارت می کنند.
 3. بازرسین توسط مجمع عمومی انتخاب می شود و صرفا بر روند اجرای انتخابات و نظر سنجی ها نظارت می کنند.
 4. صعود قلم: همایش سالیانه کوهنویسان است که به منظور دیدار وبلاگ نویسان در محیط حقیقی، تبادل افکار و ارائه ایده های نو در برخورد با مطالب کوه و کوهنوردی و هدف گذاری نوشتاری در وبلاگ های مربوطه، مطابق با مفاد این پیمان نامه «صعود قلم» است.
 5. شرکت کنندگان: کلیه کوهنویسانی که شش ماه از ایجاد وبلاگ شان گذشته و در طول سال حداقل 5 موضوع در خصوص طبیعت، کوه و یا کوهنوردی به قلم خودشان در وبلاگ درج شده باشد.
 6. کوهنویس فعال: کوهنویسی که وبلاگش در سال گذشته به طور متوسط یک بار در ماه به روز شده باشد.
 7. عضو فعال صعود قلم: کوهنویس فعالی که حداقل در دو دوره گذشته صعود قلم شرکت کرده باشد.
 8. اکثریت نسبی آرا مجمع عمومی: منظور نصف به علاوه یک است.
 9. اکثریت مطلق آرا مجمع عمومی: منظور دو سوم از کل آرا است.

نوع فعالیت

 • غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، رعایت مسائل زیست محیطی، حفاظت از طبیعت، آثار باستانی و مفاد این پیمان نامه
 • صعود قلم یک همایش مستقل بوده و زیر مجموعه ی هیچ سازمان یا ارگانی اعم از دولتی یا غیر دولتی نیست.
 • ارگان ها و سازمان های مردم نهاد و شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند جهت پشتیبانی برنامه به عنوان حامی مالی برنامه صعود قلم نقش داشته باشند.

فصل دوم: چشم انداز و اصول

 1. ماموریت صعود قلم ایجاد فضای همدلی و همکاری بین کوهنویسان در فضای واقعی، ایجاد انگیزه برای کوه نویسان غیر عضو از طریق برگزاری گردهمایی های سراسری در محیط با طراوت طبیعت، نشست ها و سمینارهای علمی و تخصصی، کارگاه های آموزشی به منظور انتقال تجربیات؛ افزایش ارتباطات، ارتقاء سطح کیفیت فرهنگ و دانش عمومی و تخصصی کوهنوردی پرداختن به موضوعات مربوط است.
 2. آرمان صعود قلم ایجاد محیط مجازی هنجار، پویا و مولد و نیز افزایش ارتباطات ملی و بین المللی و شناساندن ایران و پتانسیل های ورزشی، طبیعی و باستانی با ارزش آن به سایر علاقمندان داخلی و خارجی است.
 3. ارزش های صعود قلم: تعالی انسان، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، صداقت و شفافیت در گفتار و رفتار، استفاده از خردجمعی، انجام کار گروهی، ایجاد وحدت و همدلی است.
 4. کلیه نظرسنجی ها و رای گیری های صعود قلم از سوی کوهنویسان توسط هیات اجرایی منتخب صعود قبلی انجام شده و مکانیزم شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و منطقی توسط هیات اجرایی باید پیش بینی شود. بازرسین منتخب همزمان با انتخابات هیات اجرایی بر نحوه برگزاری انتخابات و نظر سنجی ها نظارت خواهند داشت.

فصل سوم: ساختار و وظایف

 • ارکان صعود قلم عبارتند از: هیاًت اجرایی، مجمع عمومی، برگزار کننده یا برگزار کنندگان صعود قلم.
 • نخستین رکن صعود قلم هیاًت اجرایی است که در هنگام برگزاری همایش و بصورت حضوری انتخاب می شود.
 • وظیفه هیاًت اجرایی: اجرای پیمان نامه و به رای گذاشتن تغییرات ساختاری لازم جهت تصویب توسط مجمع عمومی، اداره وبلاگ رسمی صعود قلم و انتشار اطلاعیه ها و گزارش صعود نوشته شده توسط برگزار کننده یا برگزارکنندگان و ارتباط موثر و مستمر با اعضای شرکت کننده در صعودهای قبلی و انعکاس فعالیت های شاخص کوهنوردی و صیانت از کوهستان اعضای فعال صعود قلم
 • تعریف مجمع عمومی: مجمع عمومی تشکلی است که مسئولیت انتخاب هیاًت اجرایی و بازرسان و همچنین تصویب پیشنهادات هیئت اجرایی را بر عهده دارد.
 • اعضای مجمع عمومی: اعضای مجمع عمومی شامل تمامی کوهنویسان فعالی است که دارای شرایط پیمان نامه بوده و در همایش صعود قلم حضور دارند.
 • فعالیت های مجمع عمومی می تواند در فضای مجازی یا واقعی باشد. تا تدوین دستورالعمل مورد قبول فضای مجازی، انتخابات هیات اجرایی فعالیت مجمع عمومی در امر انتخابات در فضای حقیقی خواهد بود.
 • تعداد اعضای هیات اجرایی 7 نفر است. 5 نفر اول عضو اصلی و 2 نفر علی البدل
 • اگر یکی از اعضای اصلی هیات اجرایی استعفا داده یا به مدت سه ماه پیوسته در انجام وظایفی که به او محول شده کوتاهی کند. موضوع در جلسه داخلی هیات اجرایی طرح و در صورت تصویب، هیات اجرایی مجاز به جایگزینی یکی از اعضای علی البدل خواهد بود.
 • به منظور سهولت در هماهنگی ها، اعضای هیئت اجرایی براساس توافق، یک نفر از اعضای خود را به عنوان مسئول هماهنگی بین «اعضا» و یک نفر به عنوان مسئول وبلاگ و روابط عمومی هیئت اجرایی انتخاب می کند.
 • برگزارکننده یا برگزارکنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه، وظیفه برگزاری آبرومندانه برنامه صعود قلم را در چارچوب مفاد این پیمان نامه بر عهد دارند.
 • برگزارکننده یا برگزارکنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه اجازه ورود به مسائل راهبردی صعود قلم را نداشته و صرفا برگزاری صعود قلم را مطابق مفاد این پیمان نامه عهده دار خواهد بود.
 • برگزارکننده یا برگزارکنندگان برنامه می توانند از کمک های مادی و معنوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (که منع قانونی نداشته باشند) صرفا جهت برگزاری برنامه صعود قلم استفاده نماید به شرطی که استقلال صعود قلم حفظ گردد و موظف اند شرح کمک های گرفته شده را ضمن تشکر از حامیان در برنامه صعود قلم به صورت کاملاً شفاف به سمع و نظر عموم رسانده و آنرا در گزارش رسمی خود نیز درج نماید. معیار حفظ استقلال «صعود قلم» رای حداکثر نسبی مجمع عمومی می باشد.
 • برگزارکننده یا برگزارکنندگان مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از برنامه صعود قلم؛ گزارش رسمی برنامه (شامل شرح برنامه های اجرا شده و نتایج مذاکرات و رای گیری مجمع عمومی و اتفاقات تاثیرگذار بر برنامه را به ترتیب زمان و نیز مشکلات و پیشنهادات) برای مسئول اجرایی برنامه سال بعد را جهت بازتاب در وبلاگ صعود قلم به هیئت اجرایی منتخب ارائه کند.

فصل چهارم: مجمع عمومی

 • اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی در مورد انتخاب هیات اجرایی به صورت رای اکثریت نسبی است و برای اصلاح پیمان نامه، تعیین راهبردها و خط مشی ها، براساس رای اکثریت مطلق است.
 • رای گیری برای انتخاب هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی انجام خواهد شد. برگزارکننده یا رگزارکنندگان موظف اند ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات هیات اجرایی به عنوان بخشی از برنامه صعود قلم گنجانده شود.
 • برای رای گیری جهت انتخاب اعضای هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی؛ وبلاگ نویسان شرکت کننده از میان خود تعداد 3 داوطلب را به عنوان مجریان انتخابات بر می گزینند. و انتخابات با نظارت آنان انجام می شود. با انتخاب ناظران انتخابات دوره بعد، وظایف هیات اجرایی دوره فعلی خاتمه می یابد.
 • انتخاب نحوه رای گیری در مجمع عمومی به عهده ناظران و برگزار کنندگان است. شیوه رای گیری باید به گونه ایی انتخاب شود که مورد تایید اکثریت نسبی حاضرین باشد.
 • وظیفه مجریان انتخابات پس از تعیین اعضای هیات اجرایی جدید و اعلام اسامی آنان پایان می یابد.
 • اگر در تعیین راهبردها و خط مشی ها یا اصلاح پیمان نامه، مجمع عمومی به جمع بندی نهایی نرسید، در صورت توافق اعضای این مجمع به ادامه جلسه در محیط مجازی نسبت به آن بنا به صلاحدید هیئت اجرایی به رای عمومی گذاشته خواهد شد.
 • در صورتی که درخواست بیست نفر از کوهنویسان جهت تغییر در روند پیشبرد پیمان نامه را در وبلاگ یا وب سایت صعود قلم داشته باشیم. هیئت اجرایی موظف است این در خواست را بررسی و به رای عمومی بگذارد.
 • در صورتی که تعداد پیشنهادات برای اجرای برنامه صعود قلم بیشتر از 4 مورد باشد، رای گیری در مجمع عمومی می تواند به این صورت برگزار شود که هر کوهنویس فعال دارای 2 یا 3 انتخاب باشد که امتیاز آن ها بر اساس اولویت رای کوهنویس از پیش مشخص شده باشد.

فصل پنجم: شرایط ارکان

 • مجمع عمومی از وبلاگ نویسان حاضر در صعود قلم (شرکت کنندگان) تشکیل می شود.
 • هر یک از کوهنویسان فعال می تواند داوطلب برگزاری همایش صعود قلم باشند.
 • میزبان صعود قلم نمی تواند به صورت متوالی میزبانی صعود قلم را بر عهده گیرد.
 • اعضای هیاًت اجرایی نمی توانند بیش از دو سال متوالی داوطلب هیات اجرایی شوند.
 • برگزار کننده یا برگزار کنندگان همایش صعود قلم نمی توانند نامزد عضویت در هیات اجرایی یک سال بعد شوند.
 • این پیمان نامه در 34 ماده در تاریخ 1390/12/15 به تصویب اعضای شرکت کننده در صعود قلم رسید و رعایت مفاد آن برای اجرای صعود قلم الزامی خواهد بود.

دیدگاه «علی بیات» کوهنویس از همدان را با عنوان «صعود قلم چه معنایی را یدک می کشد؟» در زیر بخوانید:

وبلاگ نویسان کوهنورد به طور اخص باید گفت همگی در یک چیز مشترک هستند و آن هم طبیعت گرا بودن و عشق به طبیعت و انزجار از تخریب آن و… است. «صعود قلم» واژه ای است پر معنا بر این با هم بودن اطلاق شده و بهانه ای شده تا همدیگر را سالی یک بار ملاقات کنند که نه به معنای صعود عمودی از یک ارتفاع به منطقه ای مرتفع تر است بلکه به معنای رشد عمودی در معنا و مفهوم آن است تا کاری که از یک حرکت ساده شروع شده با حرکتی به مراتب پخته شده تر توسط عنصر تجربه به تعالی نزدیک شود. شناخت آفت های وب نویسی کوهستان و همچنین وبلاگ های مزاحم می تواند کمک کننده و یاری رسان باشد. نمی توان صرفا حضور فیزیکی جمع محدودی از مجموع وبلاگ نویسان کوهنورد را نماینده تمامی تلقی کرد، اما می توان با ارائه رفتاری صحیح و بدون حاشیه از بروز برخی حاشیه ها مشابه آنچه در پنجمین صعود اتفاق افتاد پیشگیری کرد و رفتار آن جمع را الگوی سایرین قرار داد که در این بین حضور بزرگترها و پیشکسوتان کوهنویس حائز اهمیت بوده و وزنه ای است برای عیار بندی آن کالای ناب. هر چند که منتقدین نیز با ارائه نقدی دلسوزانه هدفی جز تعالی وبلاگ نویسان را نمی خواهند.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید