پیمان نامه صعود قلم

توسط

صعود قلم همایش سالیانه کوهنویسان است که به منظور دیدار وبلاگ نویسان در محیط حقیقی، تبادل افکار و ارائه ایده های نو در برخورد با مطالب کوه و کوهنوردی و هدف گذاری نوشتاری در وبلاگ های مربوطه، مطابق با مفاد این پیمان نامه می باشد.

فصل اول: کلیات

1. تعاریف:
– کوهنویس: طبیعت گرد، کوهرو و کوهنورد وبلاگنویسی که موضوع وبلاگش در حوزه یکی از ورزش های مرتبط با طبیعت و کوهستان باشد.
– بازرسین: 3 نفر از کوهنویسان که بر روند اجرای انتخابات هیئت اجرایی نظارت می کنند.
– بازرسین توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند و صرفا بر روند اجرای انتخابات و نظرسنجی ها نظارت می کنند.
صعود قلم: همایش سالیانه کوهنویسان است که به منظور دیدار وبلاگ نویسان در محیط حقیقی، تبادل افکار و ارائه ایده های نو در برخورد با مطالب کوه و کوهنوردی و هدف گذاری نوشتاری در وبلاگ های مربوطه، مطابق با مفاد این پیمان نامه می باشد.
– شرکت کنندگان: کلیه کوهنویسانی که شش ماه از ایجاد. وبلاگشان گذشته و در طول سال حداقل 5 موضوع در خصوص طبیعت، کوه و یا کوهنوردی به قلم خودشان در وبلاگ درج شده باشد.
– کوهنویس فعال: کوهنویسی که وبلاگش در سال گذشته­ی  بطور متوسط یک بار در ماه  به روز شده باشد.
– عضو فعال صعود قلم: کوهنویس فعالی که حداقل در دو دوره گذشته صعودقلم شرکت کرده باشد.
– اکثریت نسبی آرا مجمع عمومی: منظور نصف به علاوه یک می باشد.
– اکثریت مطلق آرا مجمع عمومی: منظور دو سوم از کل  آرا می باشد.

2. نوع فعالیت: غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیردولتی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران، رعایت مسائل زیست محیطی، حفاظت از طبیعت، آثار باستانی و مفاد این پیمان نامه.

3. صعود قلم یک همایش مستقل بوده و زیرمجموعه هیچ سازمان یا ارگانی اعم از دولتی یا غیردولتی نمی باشد.

4. ارگان ها و سازمان های مردم نهاد و شخصیت های حقیقی و حقوقی می توانند جهت پشتیبانی برنامه به عنوان حامی مالی برنامه صعود قلم نقش داشته باشند.

فصل دوم: چشم انداز و اصول

5. ماموریت صعود قلم ایجاد فضای همدلی و همکاری بین کوهنویسان در فضای واقعی، ایجاد انگیزه برای کوه نویسان غیرعضو از طریق برگزاری گردهمایی های سراسری در محیط با طراوت طبیعت، نشست ها و سمینارهای علمی و تخصصی، کارگاه های آموزشی به منظور انتقال تجربیات؛ افزایش ارتباطات، ارتقاء سطح کیفیت فرهنگ و دانش عمومی و تخصصی کوهنوردی پرداختن به موضوعات مربوط می باشد.

6. آرمان صعود قلم ایجاد محیط مجازی هنجار، پویا و مولد و نیز افزایش ارتباطات ملی و بین المللی و شناساندن ایران و پتانسیل های ورزشی، طبیعی و باستانی با ارزش آن به سایر علاقه مندان داخلی و خارجی می باشد.

7. ارزش های صعود قلم: تعالی انسان، احترام متقابل، اعتماد به دیگران، صداقت و شفافیت در گفتار و رفتار، استفاده از خردجمعی، انجام کار گروهی، ایجاد وحدت و همدلی است.

8. کلیه نظرسنجی ها و رای گیری های صعود قلم از سوی کوهنویسان توسط هیات اجرایی منتخب صعود قبلی انجام شده و مکانیزم شفافیت و اطلاع رسانی صحیح و منطقی توسط هیات اجرایی باید پیش بینی گردد. بازرسین منتخب همزمان با انتخابات هیات اجرایی بر نحوه برگزاری انتخابات و نظرسنجی ها نظارت خواهند داشت.

فصل سوم: ساختار و وظایف

9. ارکان صعود قلم عبارتند از: هیات اجرایی، مجمع عمومی، برگزار کننده یا برگزار کنندگان صعود قلم.

10. نخستین رکن صعود قلم هیات اجرایی می باشد که در هنگام برگزاری همایش و بصورت حضوری انتخاب می گردد.

11. وظیفه هیات اجرایی: اجرای پیمان نامه، به رای گذاشتن تغییرات ساختاری لازم جهت تصویب توسط مجمع عمومی، اداره وبلاگ و وب سایت رسمی صعود قلم، انتشار اطلاعیه ها و گزارش صعود نوشته شده توسط برگزار کننده یا برگزار کنندگان، ارتباط موثر و مستمر با اعضای شرکت کننده در صعودهای قبلی، انعکاس فعالیت های شاخص کوهنوردی و صیانت از کوهستان اعضای فعال صعود قلم

12. تعریف مجمع عمومی: مجمع عمومی تشکلی است که مسئولیت انتخاب هیات اجرایی و بازرسان و هم چنین تصویب پیشنهادات هیئت اجرایی را بر عهده دارد.

13. اعضای مجمع عمومی: اعضای مجمع عمومی شامل تمامی کوهنویسان فعالی است که دارای شرایط پیمان نامه بوده و در همایش صعود قلم حضور دارند.

14. فعالیت های مجمع عمومی می تواند در فضای مجازی یا واقعی باشد. تا تدوین دستورالعمل مورد قبول فضای مجازی، انتخابات هیات اجرایی  فعالیت مجمع عمومی در امر انتخابات در فضای حقیقی خواهد بود.

15. تعداد اعضای هیات اجرایی 7 نفر می باشد. 5 نفر اول عضو اصلی و 2 نفر علی البدل

16. اگر یکی از اعضای اصلی هیات اجرایی استعفا داده یا به مدت 3 ماه پیوسته در انجام وظایفی که به او محول شده کوتاهی نماید. موضوع در جلسه داخلی هیات اجرایی طرح و در صورت تصویب، هیات اجرایی مجاز به جایگزینی یکی از اعضای علی البدل خواهد بود.

17. به منظور سهولت در هماهنگی ها، اعضای هیئت اجرایی بر اساس توافق، یک نفر از اعضای خود را به عنوان مسئول هماهنگی بین “اعضا”  و یک نفر به عنوان مسئول وبلاگ و روابط عمومی هیئت اجرایی انتخاب می نمایند.

18. برگزار کننده یا برگزار کنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه، وظیفه برگزاری آبرومندانه برنامه صعود قلم را در چارچوب مفاد این پیمان نامه بر عهده دارند.

19. برگزار کننده یا برگزار کنندگان به عنوان مسئول اجرایی برنامه اجازه ورود به مسائل راهبردی صعود قلم را نداشته و صرفا برگزاری صعود قلم را مطابق مفاد این پیمان نامه عهده دار خواهد بود.

20. برگزار کننده یا برگزار کنندگان برنامه می توانند از کمک های مادی و معنوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (که منع قانونی نداشته باشند) صرفا جهت برگزاری برنامه صعود قلم استفاده نماید به شرطی که استقلال صعود قلم حفظ گردد و موظف اند شرح کمک های گرفته شده را ضمن تشکر از حامیان در برنامه صعود قلم به صورت کاملا شفاف به سمع و نظر عموم رسانده و آن را در گزارش رسمی خود نیز درج نماید. معیار حفظ استقلال صعود قلم رای حداکثر نسبی مجمع عمومی می باشد.

21. برگزار کننده یا برگزار کنندگان مکلف اند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از برنامه صعود قلم؛ گزارش رسمی برنامه (شامل شرح برنامه های اجرا شده و نتایج مذاکرات و رای گیری مجمع عمومی و اتفاقات تاثیرگذار بر برنامه را به ترتیب زمان و نیز مشکلات و پیشنهادات) برای مسئول اجرایی برنامه سال بعد را جهت بازتاب در وبلاگ صعود قلم به هیئت اجرایی منتخب ارائه نماید.

فصل چهارم: مجمع عمومی

22. اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی در مورد انتخاب هیات اجرایی به صورت رای اکثریت نسبی می باشد و برای اصلاح پیمان نامه، تعیین راهبردها و خط مشی ها، بر اساس رای اکثریت مطلق است.

23. رای گیری برای انتخاب هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی انجام خواهد شد. برگزار کننده یا برگزار کنندگان موظف اند ترتیبی اتخاذ نماید تا انتخابات هیات اجرایی به عنوان بخشی از برنامه صعود قلم گنجانده شود.

24. برای رای گیری جهت انتخاب اعضای هیات اجرایی در جلسه مجمع عمومی؛ وبلاگ نویسان شرکت کننده از میان خود تعداد 3 داوطلب را به عنوان مجریان انتخابات بر می گزینند. و انتخابات با نظارت آنان انجام می شود. با انتخاب ناظران انتخابات دوره بعد، وظایف هیات اجرایی دوره فعلی خاتمه می یابد.

25. انتخاب نحوه رای گیری در مجمع عمومی به عهده ناظران و برگزار کنندگان می باشد. شیوه رای گیری باید به گونه ای انتخاب شود که مورد تایید اکثریت نسبی حاضرین باشد.

26. وظیفه مجریان انتخابات پس از تعیین اعضای هیات اجرایی جدید و اعلام اسامی آنان پایان می یابد.

27. اگر در تعیین راهبردها و خط مشی ها یا اصلاح پیمان نامه، مجمع عمومی به جمع بندی نهایی نرسید، در صورت توافق اعضای این مجمع به ادامه جلسه در محیط مجازی نسبت به آن بنا به صلاحدید هیئت اجرایی به رای عمومی گذاشته خواهد شد.

28. در صورتی که درخواست 20 نفر از کوهنویسان جهت تغییر در روند پیشبرد پیمان نامه را در وبلاگ یا وب سایت صعود قلم داشته باشیم. هیئت اجرایی موظف است این درخواست را بررسی و به رای عمومی بگذارد.

29. در صورتی که تعداد پیشنهادات برای اجرای برنامه صعود قلم بیشتر از 4 مورد باشد، رای گیری در مجمع عمومی می تواند به این صورت برگزار شود که هر کوهنویس فعال دارای 2 یا 3 انتخاب باشد که امتیاز آن ها بر اساس اولویت رای کوهنویس از پیش مشخص شده باشد.

فصل پنجم: شرایط ارکان

30. مجمع عمومی از وبلاگ نویسان حاضر در صعود قلم (شرکت کنندگان) تشکیل می شود.

31. هر یک از کوهنویسان فعال می تواند داوطلب برگزاری همایش صعود قلم باشد.

32. میزبان صعود قلم نمی تواند به صورت متوالی میزبانی صعود قلم را بر عهده گیرد.

33. اعضای هیات اجرایی نمی توانند بیش از دو سال متوالی داوطلب هیات اجرایی شوند.

34. برگزار کننده یا برگزار کنندگان همایش صعود قلم نمی توانند نامزد عضویت در هیات اجرایی یک سال بعد گردند.

35. این پیمان نامه در 34 ماده در تاریخ 1390/12/15 به تصویب اعضای شرکت کننده در صعود قلم رسید و رعایت مفاد آن برای اجرای صعود قلم الزامی خواهد بود.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید